images

Този закон урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности.

Подробно може да прочетете

Тук


images

Очаквайте стартирането на мобилните приложения за Android OS и iOS в най-кратки срокове!

Подробности очаквайте

Тук


images

Във връзка с Наредба № 1 от 2014г. (обн. 03.2020г.) за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, искаме да Ви уведомим, че от 25.01.2021г. подаването на годишни отчети за генерирани количества отпадъци за отчетната 2020г. към ИАОС става само по електронен път чрез НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ (НИСО).Също така от 01.01.2021г. цялата отчетност за дейностите с отпадъци трябва да бъде водена по електронен път в същата система ( работни листа, отчетни книги и месечно отчитане на предадените отпадъци). Екипът на Waste Help работи усилено за да може да Ви предостави най-добрата услуга за регистрацията и воденето на отчетността.

Регистрирайте се в платформата

Тук


images

С тази наредба се определят:
1. Редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;
2. Редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците;
3. Редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
4. Редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
5. Изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци

Запознайте се с наредбата

Тук


images

Целта на наредбата е да осигури необходимите мерки за предотвратяване или, когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно най-висока степен на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда, в частност – замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземните води и рисковете за здравето на населението, произтичащи от третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци.

Прочетете наредбата

Тук