ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез Интернет сайт www.wastehelp.bg и мобилно приложение Waste Help, собственост на „Уейст Консулт” ЕООД




Настоящите Общи условия са важни и регулират отношенията между Вас и Waste Help и като такива засягат Вашите законни права и задължения. Затова моля, отделете малко време и прочетете внимателно тези условия. Използвайки сайта/мобилното приложение, вие приемате и изрично се съгласявате с тези общи условия. Ако не сте съгласни, моля, въздържайте се да го използвате.
Поради технически тествания и оптимизация на мобилното приложение услугите в момента са достъпни единствено чрез сайта www.wastehelp.bg

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ
1.1. "УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 200814912, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, район Централен, ул. Св. Климент № 19, ет. 3, адрес за кореспонденция: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, район Централен, ул. "Скайлер" № 12, ет. 1, телефон за контакти: +359 89 4622 592, електронен адрес (имейл): ......................., уебсайт: www.wastehelp.bg
"УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД е регистрирано по ДДС.
"УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД се придържа към Кодекс по етика на Българската търговско-промишлена палата – София, публикуван на адрес: https://www.bcci.bg/kodex.html.
1.2. "УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД е собственик на комбинирана търговската марка с наименование Waste Help, като чрез нея предоставя онлайн услуги чрез притежаваните от дружеството Интернет сайт www.wastehelp.bg и мобилно приложение Waste Help, които услуги са свързани с водене на електронна отчетност в Национална информационна система „Отпадъци” /НИСО/ в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
1.3. Чрез мобилно приложение Waste Help и Интернет сайт www.wastehelp.bg "УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД предлага следните услуги:
1. Регистрация на Клиента в системата НИСО като "Задължено лице" чрез идентификация с Квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден на служител на "УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД с роля “Администратор на профил“.
2. Подаване на работни листове за утвърждаване към прилежащото РИОСВ.
3. За определени категории Клиенти: подаване на заявление за становище за класификация на отпадъците.
4. Ежемесечно подаване на информация в системата на НИСО от името и за сметка на задълженото лице в системата на НИСО.
5. Подаване на годишни отчети в системата на НИСО.
6. Други услуги, свързани със системата на НИСО.

II. ДЕФИНИЦИИ
2. В настоящите Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:
1) „Waste Help” е търговска марка на "УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД. Подробна информация за "УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД и контакти за връзка с дружеството се намират в Раздел I „Информация за доставчика на услугите;
2) „Мобилно приложение” означава специализирано приложение за мобилни устройства с наименование Waste Help, чрез което Клиентът, при наличие на свързаност с Интернет, може да използва услугите, предоставяни от "УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД;
3) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на Сайта;
4) „Договор“ означава заявени услуги на Клиент, направена през Сайта/Мобилното приложение, за предоставяне на определени от Клиента услуги, заедно с подписване на приложеното към договора пълномощно;
5) „Клиент“ означава всяко лице, което използва Сайта/Мобилното приложение по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава собствен Профил чрез регистрация, сключва договор и извършва всякакви други действия свързани с това;
6) „Профил“ означава част в Сайта/Мобилното приложение, съставена от електронен адрес (имейл), който е потребителско име и парола, позволяващи на Клиента да сключи договор. Профилът съдържа информация за Клиента, предоставена от последния при регистрацията му чрез Сайта/Мобилното приложение;
7) „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) https://www............................../;
8) „Услуги“ означава всички услуги, предлагани от "УЕЙСТ КОНСУЛТ" ЕООД към съответен момент посредством Сайта/Мобилното приложение, които са публикувани на Сайта/Мобилното приложение;
9) „Задължено лице“ означава посочените в чл. 4 задължени лица от НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Общите условия се прилагат към всички Услуги, извършвани посредством Сайта/Мобилното приложение. При противоречие между Общите условия и предвиденото в Договора, предимство имат специалните условия на Договора.
3.2. Общите условия са обвързващи за всички лица, които извършват регистрация чрез Сайта/Мобилното приложение и сключват Договор.
3.3. За да може да заяви услуги и сключи договор, Клиентът първо трябва да направи регистрация в Сайта/Мобилното приложение, като създаде свой личен Профил чрез въвеждане на свой имейл адрес, който е потребителско име, парола и другите данни, посочени в регистрационната форма. При неработещо/недостъпно мобилно приложение Клиентът може да ползва услугите с личния си Профил чрез сайта.
3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни от УЕЙСТ КОНСУЛТ периодично. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им в Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на Услугите.
3.5. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия Сайт са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.
3.6. Waste Help не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с мобилното устройство, използвано от Клиента, и не може да се инсталира на него, или макар и инсталирано - не работи коректно.
3.7. Сайтът/Мобилното приложение работят само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако Клиентът е извън мрежата, приложението няма да работи.
3.8. Waste Help не е прегледало съдържанието на сайтовете, към които има качени линкове (връзки) от Сайта/Мобилното приложение и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на Сайта/Мобилното приложение не означава обвързване от страна на Waste Help. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск на Клиента.
3.9. Waste Help не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта/Мобилното приложение, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта/Мобилното приложение или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. Waste Help не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта/Мобилното приложение.
3.10. Waste Help не носи отговорност за целите и дейността на Клиента във връзка с използване на Сайта/Мобилното приложение, както и за съдържанието на Профила на Клиента.
3.11. Waste Help има право да откаже да сключи Договор с Клиент, който с действията или бездействията си е дал повод на Waste Help да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
4.1. За да има право да ползва услугите на Waste Help, Клиентът трябва:
- да е представляващ търговец/дружество;
- да се съгласи да бъде обвързан с настоящите Общи условия.
За да регистрира Профила си, Клиентът трябва да попълни форма за регистрация, достъпна чрез Сайта/Мобилното приложение, като следва указанията. При регистрацията си Потребителят посочва следните данни: електронен адрес (имейл), който е и потребителско име, парола за достъп до Профила си, име на търговеца/дружеството, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, представляващ търговеца, адрес на площадка, телефон. След попълване на регистрационната форма Клиентът изпраща същата до Waste Help чрез натискане на бутона „изпрати“, след което получава на посочения от него електронен адрес потвърждение за извършването на регистрацията и активиране на вашия профил чрез линк за активация. Регистрацията е завършена след кликване на получения линк.
Waste Help не носи отговорност в случай че услугата не може да се използва от Клиента поради несъществуващ, неточно изписан или променен адрес на електронна поща от негова страна.
С попълване на данните за регистрация, поставянето на отметка за запознаване с общите условия и натискане на бутон „Регистрация“, „Направи регистрация“ или друго изявление в смисъл на съгласие, Клиентът декларира, че желае да се регистрира в Сайта/Мобилното приложение и ще спазва всички условия на Waste Help.
При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
Клиентът има право да използва Сайта/Мобилното приложение добросъвестно и по предназначение. При използването Клиентът не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите Клиенти. Клиентът се задължава да не използва Сайта/Мобилното приложение Waste Help в противоречие с приложимото законодателство.
В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм/Приемам Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", Клиентът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
Клиентът осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
4.2. Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на електронен адрес и парола. Профилът дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личния си панел, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, да изпраща запитвания и съобщения и др.
4.3. С извършване на регистрацията на Сайта/Мобилното приложение, Клиентът приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и Политиката за поверителност чрез отбелязване в съответното каре за това. Ако Клиентът не приеме Общите условия и Политиката за поверителност на Waste Help, не може да заяви услуги и да сключи договор.
4.4. С извършване на регистрацията Клиентът декларира, че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
4.5. Клиентът носи цялата отговорност за запазването в тайна потребителското си име и парола, които го идентифицират за използването на Сайта/Мобилното приложение, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, Клиентът следва незабавно да уведоми Waste Help с цел преустановяване достъпа до лична информация на Клиента и избягване на неоторизирани действия с Профила. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за Waste Help или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ. ПЪЛНОМОЩНО. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛИЕНТА
5.1. Услугите могат да се завяват чрез Сайта/Мобилното приложение.
5.2. Клиентът прави избор от виртуалното меню на предлаганите услуги по вид търговец, според извършваната от Клиента дейност, достъпно на Сайта и Мобилното приложение.
5.3. Договорът се сключва на български език.
5.4. Потребителят може да сключи договор през Сайта/Мобилното приложение следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършен и изпратен съответния Договор:
а. Вход в своя Профил;
б. Избор на вид дейност чрез кликване на една от следните опции:
 Хуманно здравеопазване – според вида лечебни заведения:
- Индивидуална дентална практика
- Индивидуална лекарска практика
- Лаборатория
- Клиника
- ДКЦ
- МБАЛ
- УМБАЛ.
 Ветеринарна медицина
 Автосервизи
 Други.
в. След избор на опцията по вид търговска дейност се зарежда проект за договор, в който данните на Клиента като Възложител по договора се зареждат автоматично от формата за регистрация. Клиентът следва да потвърди или да редактира данните, следвайки указанията във формата.
Моля, обърнете внимание! Представител по договора може да бъде вписания в Агенция по вписванията представляващ търговеца/дружеството.
г. След като данните в полето Възложител са потвърдени, Клиентът следва да прочете внимателно договора. В полето Площадка се зареждат автоматично данните от регистрационната форма. В случаите, в които системата допуска, Клиентът има възможност да добави още една площадка към същия договор, при регистрацията на профила си. В останалите случаи, при добавяне на нова площадка се зарежда нов договор за същия потребителски профил като Клиентът попълва данните на новата площадка.
д. В графа работни листове Клиентът отбелязва дали представлявания от него търговец притежава заверени работни листове. Ако Клиентът е отбелязал опцията „Дружеството притежава заверени работни листове“, преминава към подписване на договора по буква „е“ от настоящите Общи условия. Ако е отбелязана опцията, че търговецът (дружеството) не притежава заверени работни листове, Клиентът следва следните стъпки:
 За всички Клиенти: в системата се зарежда избор на видове отпадъци, които генерира дружеството/търговеца, които Клиентът избира чрез кликване на вида отпадък. Клиентът има възможност да посочи повече от един вид отпадък. Посочените от Клиента видове отпадъци ще се класифицират в системата на НИСО към ИАОС. След избор на вида отпадъци, които генерира, Клиентът потвърждава избраните видове отпадъци чрез натискане на бутона потвърди и продължи.
 Само за Клиенти осъществяващи дейност в областта на хуманното здравеопазване (лечебни заведения): в системата се зарежда форма на заявление до компетентното РЗИ за становище за класификация на отпадъците, което се попълва и се подписва графично в системата от представляващия търговеца/дружеството. След това системата генерира платежно нареждане, което се попълва от Клиента. Плащането на таксата се извършва по банковата сметка на компетентната служба. Попълненото и подписано заявление и документът за извършеното плащане следва да се прикачат профила от Клиента и същият да ги изпрати чрез системата на Waste Help.
е. След като Клиентът е попълнил графата работни листове, според буква „д“ от настоящите Общи условия, преминава подписване на договора. Подписването се извършва чрез отбелязване с клик на бутоните „Съгласен съм с условията на договора“ и „Подпиши“. Само при отбелязване на двете опции се зарежда следващия бутон „Продължи“.
ж. След подписване на договора по буква „е“, се зарежда бутона „Продължи“, при който след натискане от Клиента се зарежда Пълномощно. Датата на пълномощното се генерират от системата автоматично. Данните на упълномощителя и упълномощеното лице също се зареждат автоматично. Упълномощено лице е служител на „УЕЙСТ КОНСУЛТ“ ЕООД, който изпълнява роля „администратор профил“ със собствения си квалифициран електронен подпис (КЕП) в публичните регистри при Националната Информационна Система „Отпадъци“ към ИАОС, като същият има право да преупълномощава други служители на „УЕЙСТ КОНСУЛТ“ ЕООД с правата от пълномощното. След като прочете пълномощното Клиентът приема условията му чрез кликване на бутона „приеми“ и го подписва на графичното поле за подпис. Подписаното пълномощно се потвърждава от Клиента по електронна поща (имейл) чрез кликване на изпратения линк за потвърждаване.
Важно! Не може да действа договор без да е подписано пълномощното.
С настоящите Общи условия страните се споразумяват, че пълномощното важи за срока на действие на договора, като прекратяването на договора прекратява и действието на пълномощното, а продължаването на срока на договора, продължава и действието на пълномощното за същия срок, като продължаването може да бъде многократно.
5.4. С потвърждаване на подписаното пълномощно Клиентът се съгласява с договора и задължението за плащане по него и настоящите Общи условия. Чрез отбелязване в полето "приемам договора“ в договора и активиране на линка за потвърждаване на пълномощното, Клиентът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с договора и задължението за плащане по него, пълномощното и настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
5.5. Договорът се счита за сключен и влиза в сила от момента, в който Клиентът потвърди подписаното пълномощно и кликне върху линка, получен на електронния му адрес.
5.6. Договорът може да бъде изпълнен от Waste Help, само ако Клиентът предостави точна и пълна информация за фирмата и представляващия, контактите и електронния адрес, когато извършва регистрацията си.
5.7. С подписването и потвърждаването на договора и пълномощното, Клиентът се задължава предоставя ежемесечно информация до края на всеки текущ месец, но не по-късно от пето число на следващия месец на Waste Help документите удостоверяващи движението на отпадъците. Документите се изпращат чрез Профила на Клиента, снимани или сканирани чрез опцията „прикачи файл“ в Сайта/Мобилното приложение. Клиентът е длъжен да предоставя точна и пълна информация за движението на отпадъците.
Waste Help не носи отговорност за направени некоректни записи в НИСО, вследствие на неточна и /или непълна информация, подадена от Клиента, както и за последвали наказания и/или санкции от страна на контролния орган в тази връзка.
Waste Help не носи отговорност и при неспазване на срокове за подаване на информацията в системата на НИСО, ако Клиентът не предоставя ежемесечната информация в срока, посочен по-горе.
5.8. Информацията за сключените договори е достъпна чрез Профила на Клиента в уебсайта/мобилното приложение Waste Help (т.е. като Клиентът влезе в Профила си с потребителско име и парола в секция "договори").

VI. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИЦЕНЗИРАНЕ
6.1. Мобилното приложение е предназначено за мобилни устройства, използващи операционни системи Android и iOS и е достъпно безплатно за сваляне в онлайн магазините AppStore и GooglePlay.
6.2. Мобилното приложение осигурява:
а. Възможност за регистрация на профил;
б. Възможност на Клиентите да сключват Договор и да подписват пълномощното към него, както и да извършват плащане;
в. възможност на Клиентите да отправят съобщения и изпращат документи;
г. Възможност на Клиента да прекрати договора и регистрацията си;
д. Възможност на Клиента да преглежда и управлява профила си.
6.3. За лицензиране на мобилно съдържание, достъпно от Мобилното приложение, Клиентът трябва да следва показаните инструкции. Waste Help предоставя разрешение за безплатно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер), единствено за лични и нетърговски цели. Waste Help предоставя лиценз, а не прехвърля право на собственост. Клиентът няма право да: променя или копира материали, използва материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), извършва декомпилиране, декомпозиране или обратен инжинеринг на софтуера на Мобилното приложение, премахва обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, предоставя „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри. Настоящият лиценз се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглен по всяко време. При прекратяване на достъпа до материалите или при оттеглянето на този лиценз, Клиентът е задължен незабавно да премахне, унищожи и/или изтрие всички свалени и/или заредени материали, независимо дали са в електронен или в хартиен формат.

VII. ЦЕНИ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
7.1. Цените на Услугите, предоставяни от Waste Help са посочени в конкретния договор. След подписване на договора и пълномощното от Клиента, „УЕЙСТ КОНСУЛТ“ ЕООД издава фактура, която е достъпна на профила на Клиента.
7.2. Клиентът е длъжен да заплати цената на Услугите, която е била посочена на подписания чрез Мобилното приложение/Сайта от него договор и в срока, посочен в договора.
7.3. Клиентът може да заплати цената на договора по един от следните начини:
а. Онлайн плащане – опцията предоставя възможност на Клиента да направи плащане чрез кредитна/дебитна карта в момента на подписване на договора и пълномощното онлайн или по-късно в срока, посочен в договора, като фактурата се получава на потребителския му профил. Waste Help не начислява такса за плащане с банкова карта. Такси могат да бъдат начислени от доставчика на платежната услуга и/или от банката, издател на картата.
б. Плащане по банкова сметка - опцията предоставя възможност на Клиента да направи плащане с банково нареждане, като фактурата се достъпва чрез потребителския му профил. Такси за превода могат да бъдат начислени от банката на Клиента.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Waste Help. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА Waste Help ПО ДОГОВОРИ
8.1. Waste Help се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Клиентите за нормално ползване на Услугите.
8.2. Клиентите могат да отправят по онлайн чата запитвания, заявки за Услуги и консултации по действащи договори. Waste Help се задължава да отговори на всички постъпили запитвания по онлайн чата в работни дни в часовете между 8.30-17.00 часа.
8.3. По подписани и потвърдени договори и пълномощни, Waste Help се задължава:
1. Да регистрира Клиента в системата НИСО като "Задължено лице" чрез идентификация с Квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден на служител на Waste Help с роля “Администратор на профил“.
2. Да подаде работни листове за утвърждаване към прилежащото РИОСВ – при заявена услуга от Клиента с договора.
3. Ежемесечно да подава информация в системата на НИСО от името и за сметка на Клиента.
4. Да подава годишни отчети в системата на НИСО от името и за сметка на Клиента.
5. Да изпълнява други функционалности в системата на НИСО, достъпни за Клиента и заявени от него чрез Профила му в Сайта/Мобилното приложение.
8.4. Услугите се предоставят след подписани и потвърдени договор и пълномощно, като Waste Help се задължава да изпълнява задълженията си в законоустановените срокове.
8.5. Waste Help има право да изпраща съобщения до Клиента, с цел да го информира за изтичащи по договора срокове, да прави запитвания във връзка с договора и предоставената от Клиента информация и документи при изпълнение на договора. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава съобщения от Waste Help.
Важно! Waste Help може да изпълнява задълженията си по сключени договори чрез Сайта/Мобилното приложение, само ако Клиентът предоставя точна, вярна и пълна информация в сроковете, посочени в Договора на Клиента и настоящите Общи условия. Клиентът може да предоставя информацията, необходима за изпълнение на договора чрез Профила си на Сайта/Мобилното приложение.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
9.1. Клиентът сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Waste Help услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
9.2. Клиентът има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез сайта/мобилното приложение, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Waste Help.
9.3. По подписани и потвърдени договори и пълномощни Клиентът се задължава:
1. Да предоставя ежемесечно информация до края на всеки текущ месец, но не по-късно от първо число на следващия месец на Waste Help документите удостоверяващи движението на отпадъците.
2. Да заплати в срок договореното с Договора възнаграждение в полза на Waste Help.
9.4. Клиентът има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Waste Help Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Сайта/Мобилното приложение. От момента на прекратяване на регистрацията, договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а Waste Help спира достъпа на съответния Клиент до Потребителския му профил. При прекратяване на ползваните от Клиента услуги, същият е длъжен да изпълни задълженията си по т. 10.2 от настоящите общи условия.
9.5. Клиентът се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните със Сайта/Мобилното приложение услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Сайта/Мобилното приложение, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги. Потребителите ще носят пълна отговорност за правилното използване и достъп до своя профил и друго съдържание на Платформата в съответствие с действащото законодателство, било то национално или международно, на държавата, от която използват Платформата, както и с принципите на добросъвестност, морал, общоприети обичаи и обществен ред. По-конкретно, те се задължават усърдно да спазват настоящите Общи условия за ползване.
9.6. Клиентът трябва да се въздържа от използването на неговия профил и друго съдържание на Сайта/Мобилното приложение за незаконни цели или с незаконни резултати, които увреждат правата и интересите на трети страни, или които по някакъв начин могат да навредят, деактивират, засегнат или влошат Сайта/Мобилното приложение и нейното съдържание и услуги. Освен това им е забранено да възпрепятстват нормалното използване или ползване на Сайта/Мобилното приложение от други Клиенти.
Клиентите се задължават:
• Да се въздържат от промяна или изменение на Сайта/Мобилното приложение, изцяло или частично, чрез заобикаляне, деактивиране или по какъвто и да е друг начин подправяне на нейните функции или услуги;
• Да се въздържат от нарушаване на права на индустриална и интелектуална собственост или законодателството за защита на личните данни;
• Да се въздържат от достъп до имейл акаунтите на други Клиенти;
• Да се въздържат от въвеждане на компютърни вируси, повредени файлове или какъвто и да е друг софтуер, който може да причини повреда или промени в съдържанието или системите на Waste Help или трети страни.
X. СРОК НА ДОГОВОРИТЕ. ПОДНОВЯВАНЕ. ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ
10.1. Договорите за Услуги се сключват за срок от 12/дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването и потвърждаването на договора и пълномощното. След изтичането на срока, договор се удължава с още една година, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърди, че желае продължаването му, както и условията за продължаването му след отправено от Waste Help предложение за удължаване на срока. Удължаването на срока може да се прилага многократно. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не желае договорът да бъде удължен, същият се прекратява и се прилагат разпоредбите на т. 10.2 от настоящите Общи условия.
10.2. Клиентът има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Waste Help Услуги. При подписани и потвърдени Договори и пълномощни, прекратяването води до следните последици и задължения на Клиента и Waste Help:
1. Заплатената от Клиента сума за остатъка от срока на Договора не се възстановява.
2. Клиентът се задължава да посочи „Администратор профил“ в системата на НИСО, а Waste Help се задължава да потвърди и присъедини посочения от Клиента „Администратор профил“ в системата на НИСО, след което Клиентът е длъжен да прекрати правата на служителя на УЕЙСТ КОНСУЛТ ЕООД като „Администратор профил“ за представлявания от него търговец/дружество в качеството му на „Задължено лице“ в срок до 15 дни от прекратяването на договора.
3. При неизпълнение на задълженията по предходната точка от страна на Waste Help, същият се задължава да обезщети Клиента за претърпените от него вреди, които са настъпили като пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на Waste Help.
4. При неизпълнение на задълженията по т.2 от страна на Клиента, Waste Help не носи отговорност за претърпени от Клиента вреди, включително наложени санкции от компетентните органи, като Клиентът е длъжен да обезщети Waste Help за всички вреди, които са настъпили като пряка и непосредствена последица от неизпълнението на неговите задължения.
10.3. Waste Help има право да прекрати с едностранно съобщение до Профила на Клиента и без предизвестие, сключен договор с Клиент, който не изпълнява задължението си плащане повече от 60 (шестдесет) дни, считано от датата на падежа, както и задълженията си по чл. 2.2 от сключения Договор между страните. При прекратяване по предходното изречение се прилагат разпоредбите от т. 10.2.1 до т. 10.02.4.

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
11.1. Waste Help е собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална и индустриална собственост, включени в Сайта/Мобилното приложение, както и на съдържанието, което може да бъде достъпно чрез нея. Правата на интелектуална собственост на Сайта/Мобилното приложение, както и текста, изображенията, графичния дизайн, структурата на навигацията, информацията и съдържанието, включени в нея, са собственост на Waste Help, което има изключителното право да упражнява правата за експлоатация по какъвто и да е начин, по по-специално правата на възпроизвеждане, разпространение, публикуване и преобразуване в съответствие с българското законодателство относно правата на интелектуална и индустриална собственост.
11.2. Упълномощаването на Клиент да има достъп до Сайта/Мобилното приложение не означава отказ, прехвърляне, лицензиране или пълно или частично прехвърляне от страна на Waste Help на каквито и да е права на интелектуална или индустриална собственост. Изтриването, заобикалянето или по какъвто и да е начин подправяне на съдържанието на Сайта/Мобилното приложение Waste Help е забранено. В допълнение, модифициране, копиране, повторно използване, експлоатация, възпроизвеждане, публикуване, извършване на втори или следващи публикации на, качване на файлове, изпращане по пощата, предаване, използване, обработка или разпространение по какъвто и да е начин на цялото или част от съдържанието, включено в Сайта/Мобилното приложение Waste Help за обществени или търговски цели също са забранени, освен с изричното писмено разрешение на Уейст Консулт.
11.3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Клиентът има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Waste Help. Клиентът има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Waste Help или друго лице.
11.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Сайта/Мобилното приложение, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на УЕЙСТ КОНСУЛТ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Waste Help и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

XII. ПРАВО НА ОТКАЗ
12.1. С настоящите Общи условия Ви информираме, че съгласно Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора сключен от разстояние.
Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Имате право да се откажете от договора, сключен чрез сайта/мобилното приложение без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата на сключване на договора.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (тук), но това не е задължително.
За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Действие на отказа:
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имайте предвид, че при упражняване правото на отказ от договора от страна на потребителя търговецът (Уейст Консулт) може да възпрепятства всяко следващо използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, като например направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за потребителя или като блокира профила на потребителя.

XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
13.1. Waste Help обработва личните данни на Клиентите съгласно „Политика за поверителност на „Waste Help“ при обработване на личните данни на Клиенти“, публикувана на Сайта и мобилното приложение на Waste Help.
13.2. Waste Help има право да събира и използва информация относно Клиентите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, електронна поща, както и всяка друга информация, която Клиентът доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Сайта/Мобилното приложение.
13.3. Всеки регистриран Клиент чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Waste Help.
13.4. Waste Help полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия и подписаните договори и пълномощни, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Клиентът сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
13.5. Waste Help се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Клиента или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или Клиентът е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Waste Help;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Waste Help за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.
13.6. При използване на Сайта/Мобилното приложение, Waste Help има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Клиента изпраща към сървър на Waste Help във връзка с активността на Waste Help. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Waste Help и може да включва IP адреса на Клиента, дата и час, в който е посетена съответната страница от Сайта/Мобилното приложение, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Waste Help съхранява IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, за приемане и подписване на договора, за подписване и потвърждаване на пълномощното на в случай на възникване на правен спор.
13.7. „Политика за поверителност на „Waste Help“ при обработване на личните данни на Клиенти“ и „Политиката на бисквитки" са неразделна част от настоящите "Общи условия" и чрез използването на сайта/мобилното приложение се счита, че Клиентът е запознат и съгласен с тях.

XIV. ОТГОВОРНОСТ НА Waste Help
14.1. Waste Help не носи отговорност за грешки в сигурността, които могат да възникнат или за каквито и да е щети, които могат да бъдат причинени на компютърната система на Клиента (хардуер и софтуер), или на файловете или документите, съхранявани в нея, в резултат на:
• Наличието на вирус в компютърната система, таблета или мобилния телефон на Клиента, използвани за свързване към съдържанието и услугите на сайта/мобилното приложение;
• Неизправност на браузъра;
• Използването на негови остарели версии.
14.2. При подписани и потвърдени договор и пълномощно Waste Help носи отговорност за изпълнение на задълженията си, възникнали от договора по общия гражданско-правен и търговско-правен ред.
14.3. Waste Help не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Waste Help, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Waste Help.
14.4. Страните приемат, че Waste Help не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Waste Help с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Waste Help предварително уведомява на сайта си/мобилното приложение Клиентите за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
14.5. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до сайта/мобилното приложение, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Waste Help грижа. Клиентът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Waste Help за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
14.6. Waste Help не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Waste Help, независимо дали е дало или не съгласие за това.
XV. ПРАВА НА Waste Help В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТ
15.1. Waste Help има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на Клиент Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Клиентът, по преценка на Waste Help, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
15.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Профила на Клиента, Waste Help има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Профила или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
15.3. В горните случаи Waste Help не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Клиента или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Waste Help. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
16.2. При извършване на промени в Общите условия, Waste Help ги довежда до знанието на Клиентите чрез публикуването им на сайта/мобилното приложение. Waste Help предоставя на Клиентите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
16.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Клиенти към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до Waste Help, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Waste Help, се счита, че Клинтът е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Клиент, че не е съгласен с промените в Общите условия, не води до автоматично прекратяване на сключения и подписан договор между Waste Help и Клиента. За действащите договори, при които регистриран Клиент е заявил, че не приема промените в Общите условия, до изтичане на срока на договора, се прилагат Общите условия, в сила към момента на подписване на договора. При сключване на нов договор или удължаване срока на подписан договор, Клиентът, ако не приеме новите Общи условия има право да се прекрати договора или да не подпише нов. При прекратяване на договора след изпълнение на условията в раздел X от настоящите Общи условия Waste Help има право да спре незабавно достъпа на съответния Клиент до профила му и да прекрати регистрацията му.
16.4. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от Сайта/Мобилното приложение и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
16.5. В случай, че Клиентът смята, че са засегнати негови права и законни интереси, предоставяме данни за контакт с надзорни органи, както следва:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg, За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни - тел. 02/91-53-555.
Комисия за защита на потребителите
Адрес: София 1000, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, гореща линия на потребителя: 0700 111 22 (цени според тарифния ви план), Уеб сайт: www.kzp.bg.

16.6. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Waste Help и Клиента, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.
16.7. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Настоящите Общите условия са приети от Управителя на „УЕЙСТ КОНСУЛТ“ ЕООД и са в сила от 01.11.2022